Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Boekpresentatie: In navolging van Augustinus

 

Op zaterdag 9 oktober wordt het nieuwe boek van Martijn Schrama o.s.a. gepresenteerd in het Catharijneconvent Utrecht. Dit boek
In navolging van Augustinus biedt een historisch overzicht van de theologie van de Augustijnenschool.

Vanaf de 13e eeuw zochten generaties Augustijnen in hun theologie naar een balans tussen leer en beleving. De Augustijnenschool benadrukte in navolging van Augustinus de innige en onlosmakelijk verbondenheid van God kennen en beminnen en de integratie van beide. De bundel focust op deze verbondenheid tussen denken en doen, van kennen en willen. 

Programma
Opening en welkom door prof. dr. Paul van Geest, Tilburg School of Catholic Theology (TST) en Katholieke Universiteit Leuven

Met inleidingen van 
- prof. dr. Christof Burger, Vrije Universiteit Amsterdam
- prof. dr. Wim François, Katholieke Universiteit Leuven
- prof. dr. Mathijs Lamberigts, Katholieke Universiteit Leuven
en een reactie van dr. Martijn Schrama o.s.a.

Tijdens de bijeenkomst wordt de nieuwe locus van de website van het Augustijns Instituut nader voorgesteld door Ingrid van Neer-Bruggink en Nico de Groot (TST).

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. Na afloop van de presentatie zal het boek te koop zijn.

Praktische informatie
Wanneer: zaterdag 9 oktober 2021, 14.00-16.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
Toegang is gratis, aanmelden  via www.tiu.nu/schrama.
Voor nadere informatie kunt u mailen naar a.a.m.smeets@uvt.nl.  
zie ook TiU - Luce: In navolging van Augustinus

 

Pinksteren: De vinger van God

 

Het vuur van Pinksteren, glas-in-lood, WittemMet Pasen (Pesach) en Pinksteren vieren Joden en christenen ieder hun heilig feest. Feesten die met elkaar in verband staan. De Joden slachten met Pasen een lam en gedenken met deze maaltijd de gebeurtenissen van de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. De christenen gedenken met Pasen het Lam Gods dat met zijn kruisdood de zonde van de wereld heeft weggenomen.

Met het Zevenwekenfeest + één dag (Sjawoeot) gedenken de Joden de wetgeving. Zij ontvingen in de woestijn de stenen tafelen met de 10 Geboden. Met Pinksteren dat ook 50 dagen na Pasen gevierd wordt, kwam de H. Geest over de apostelen en leerlingen die in een zaal bijeen waren. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. (Hand. 2,2)

Augustinus bewijst met het evangelie dat de vinger van God die de wet op de stenen tafelen heeft geschreven, ook de heilige Geest is. Zo zijn beide feesten met elkaar verbonden: de Joden ontvangen de wet, de christenen de heilige Geest. Er is wel een belangrijk verschil: de oude wet op de stenen tafelen wijst  schuldigen aan, de genade bevrijdt van schuld. De wet dreigt, de genade stelt gerust. De wet stuurt aan op bestraffing, de genade belooft kwijtschelding. Toch zijn het precies dezelfde dingen die worden voorgeschreven in de wet en in de genade. De nieuwe wet, leven als Christus geïnspireerd door de heilige Geest, is geschreven in ons hart, het is de wet van de liefde.  (Augustinus, preek 272B*, 4)
We mogen niet denken dat God gewone vingers heeft. De apostelen kregen door middel van de heilige Geest een verscheidenheid aan gaven. Welnu, in de verscheidenheid van de vingers kunnen we zien hoe de hand is opgebouwd.  We kunnen ermee tellen en ermee uitdelen.  
(Augustinus, preek 272B*, 4)
Zoals er verschillende vingers zijn, zo zijn er ook verschillende gaven. De heilige Geest schenkt ze aan verschillende mensen. Wanneer wij één gemeenschap vormen (in de kerk, familie, werk) mogen we van elkaars gaven genieten en een beroep doen op elkaars gaven om samen verder te bouwen aan Gods rijk op aarde.

Zie Augustinus, preek 272B* op augustinus.nl

 

Pasen: duisternis wordt weer licht


Het was het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden …
Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
(Marcus, 15, 25 en 33)

Het is vreemd, net als vorig jaar, om met Pasen geen nachtmis te kunnen bijwonen. We verlangen immers om na de duisternis het Licht te zien.

Mijn preek moet gaan over de avonddienst. Toen we zongen baden we, toen we baden zongen we: 'Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer.' (Ps 140/141,2) Als we bidden zien we de mens, in het spreiden van onze armen herkennen we het kruis. Ja, dat is het teken dat wij op ons voorhoofd dragen, het teken van onze redding. Een teken dat werd bespot om geëerd te worden en veracht om verheerlijkt te worden. God wordt zichtbaar zodat Hij kan bidden als een mens. En God blijft verborgen zodat Hij kan sterven als een mens.

Hij heeft ons vrijgekocht met zijn bloed. Want geschapen heeft Hij ons in het begin. Dat begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. (Joh, 1,1) Door Hem zijn wij geschapen: 'Alles is door Hem gemaakt en zonder Hem is niets gemaakt.'(Joh. 1 ) Door wie wij zijn vrijgekocht hoort u hier: 'In wat gemaakt is was leven, en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis nam het niet aan.'' (Joh, 1,5) Nog steeds is Hij God, nog steeds wordt gezegd dat Hij eeuwig en onveranderlijk is. Nog steeds wordt gezegd dat ons hart gezuiverd moet worden om Hem te kunnen zien. (Vgl. Mat. 5,8) De duisternis, dat zijn de zondaars. De duisternis, dat zijn de ongelovigen. Zij moet geen duisternis meer zijn maar het licht kunnen aannemen. Daarom is het Woord mens geworden en heeft het bij ons gewoond. (Joh. 1,14)

Lieve mensen, wees toch geen duisternis, wees niet ongelovig, onrechtvaardig, oneerlijk, hebzuchtig, gierig, verslingerd aan de wereld. Dat wordt namelijk bedoeld met 'duisternis'. Het licht is er dan heus wel, maar u bent niet ontvankelijk voor het licht. Een blinde die in de zon staat heeft de zon wel om zich heen, maar de zon kan niet tot hem doordringen. Wees dus geen duisternis. Dit is nu net de genade waarover ik ga spreken: wij zijn geen duisternis meer en de apostel Paulus kan tegen ons zeggen: 'Eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer.' (Ef. 5,8)

Augustinus,
preek 342, 1-2 in:  Huis van barmhartigheid ;
Verhandeling 3,5 op het Johannesevangelie in: Geef mij te drinken  

 

 

 

Ton Tromp kijkt terug op 50 jaar augustijns leven en werken  

 
Voor de Augustinian Newsletter van de provincie Australië schreef Ton Tromp een bijdrage over 50 jaar leven en werken in West-Papua. 
Lees verder bij Gemeenschappen>  Nieuwsbrieven uit West-Papoea


Sorong, vier augustijnen tot priester gewijd

Papua-Barat: vier augustijnen tot priester gewijd 

 

Op zondag 14 februari 2021 zijn vier diakens van het vicariaat Christus Totus van West-Papoea, tot priester gewijd in de Christus Konings kathedraal in Sorong. Ze werden gewijd door bisschop Hilarion Datus Lega.

Felicitaties gaan naar Fransiskus Mba O.S.A., Aloysius Du'a, O.S.A., Antonio Vially Tawa, O.S.A., Daniel Bastian Kelmanutu, O.S.A.

 

in memoriam Edward Clarenbeek OSA 


Edward Joannes Maria Clarenbeek, augustijn
* Haarlem, 23 april 1939, † Vlaardingen, 6 februari 2021
1ste  Geloften: 10 september 1958
Priester gewijd: 14 maart 1964

Zijn eerste benoeming was voor het Liduinalyceum Spieringshoek in Schiedam. Behalve parttime opdrachten voor de Nederlandse Augustijnen, als procurator-econoom van de provincie, is hij steeds werkzaam gebleven in Schiedam. Eerst als docent godsdienst en na het behalen van de MO-acte wiskunde als leraar in dat vak. Hij was een zeer gewaardeerd en geliefd docent.

Als priester verleende hij assistentie in Schiedam en Vlaardingen en verzorgde kerkdiensten in de Zonnehuisgroep in Vlaardingen. Tot voor drie jaar heeft hij deze taken trouw volbracht. Gezondheidsproblemen noopten hem  afstand te nemen.

"Waarom wil je kloosterling en priester worden?"
Op deze vraag antwoordde Edward: "Het is een ideaal waarvan ik de redenen niet onder woorden kan brengen."
Enkele notities over hem: 'Beleeft alles nuchter en verstandelijk'; 'Voor de gemeenschappelijke problemen zal hij altijd opkomen'; 'Hij doet alles wat gedaan moet worden en maakt zich verder geen zorgen'; 'Gaat het om voor de gemeenschap iets aan te pakken, dan kun je altijd een beroep op hem doen.'

Zomaar een paar opmerkingen die Edward typeren als een man op wie je kon bouwen, maar die uiteindelijk weinig van zichzelf liet kennen. Maar eenmaal de afstandelijkheid doorbroken was hij trouw in de vriendschap.

Artistiek begaafd en vol humor. In een brief aan zijn provinciaal na het succesvol beëindigen van zijn studie wiskunde schrijft hij: "Ik wens u sterkte bij het oplossen van 'orderlijke' en kerkelijke problemen. Wiskundige problemen oplossen is minder vermoeiend lijkt me (en vaak staat de goede oplossing achterin)."

Edward ten voeten uit………… 
De eucharistieviering vond plaats op 11 februari in de Pax Christikerk in Vlaardingen. Edward is begraven op het Kloosterkerkhof Mariënhage, Eindhoven. 

 

Luis Marín de San Martín OSA, tweede secretaris Bisschoppensynode

p. Luis Marín de San Martín OSA De prior-generaal p. Alejandro Moral Antón kondigt met vreugde aan dat paus Franciscus heeft benoemd
p. Luis Marín de San Martín OSA, titulair bisschop van Suliana (Tunesië), als tweede secretaris van de Bisschoppensynode.
 
Het nieuws van de benoeming werd zaterdag 6 februari 2021, om 12.00 uur Italiaanse tijd gepubliceerd in het officiële bulletin van de Heilige Stoel. Pater Luis Marín, afkomstig uit Madrid (Spanje) en verbonden aan de Spaanse provincie San Juan de Sahagún, is momenteel werkzaam in de Orde der Augustijnen als assistent-generaal, als algemeen archivaris en als voorzitter van het Augustijns Instituut voor Spiritualiteit. 

De prior-generaal feliciteert p. Luis namens de Augustijnse broeders en zusters en en wenst hem het allerbeste toe bij het uitvoeren van zijn taak. Tevens bedankt hij hem voor de brede inzet en het grote enthousiasme waarmee hij zich voor de Orde inzet. De prior-generaal zegt hem toe hem te ondersteunen in zijn gebed, opdat hij zijn nieuwe taak met toewijding kan vervullen, onder het toeziend oog van Maria, Moeder van Goede Raad, en onder de bescherming van onze heiligen.

P. Alejandro Moral Antón betuigt paus Franciscus zijn dank voor deze eervolle taak die past bij de Orde der Augustijnen om de Kerk te dienen.

Rome, door de Generale Curie van de Orde, 6 februari 2021
bron:  https://www.facebook.com/AugustinianOrder 

 

2 februari Dag van het Godgewijde leven  


Op 2 februari is het Feest van de presentatie van de Heer in de tempel: Jezus wordt opgedragen aan de Heer. Op deze dag vernieuwen ook de religieuzen hun toewijding aan de Heer. 
De prior-generaal Alejandro Moral Antón hield een lezing. 
De tekst staat als brief op de site van het I.S.A. - Instituut voor Augustijnse Spiritualiteit

 

Sant'Agostino in Campo Marzio: unieke fresco's gerestaureerd 

 
De kerk wordt bezocht vanwege de kunstwerken van Raphael, Pinturicchio en Caravaggio. Het was de afgelopen jaren nogal donker door de restauratie aan de fresco's van de galerij en het plafond. Nu schitteren de kleurrijke scènes uit de Bijbel je tegemoet. Zie een kort  filmpje van de Italiaanse augustijnen op
https://www.agostiniani.it/il-restauro-degli-affreschi-in-santagostino-a-roma/ 

 

 

 

Gebed tot de heilige Jozef voor de Augustijnse Familie

 

Vaticaanstad, Paus Franciscus bij zijn speech waarin het 2021 toewijdt aan de H. JozefPaus Franciscus heeft het jaar 2021 toegewijd aan de heilige Jozef. De augustijnse provincie van Santo Niño de Cebu heeft een gebed gemaakt, geïnspireerd op dat van paus Leo XIII in zijn encycliek Quamquam pluries.

Gebed tot de heilige Jozef voor de Augustijnse Familie
Sint Jozef, roemrijke vader, kuise echtgenoot van de heilige Maagd Maria, hoeder van de Verlosser en beschermer van de Kerk. 
U bent ook de beschermer van onze Augustijnenfamilie. Steun ons in ons religieuze ideaal om op weg naar God samen te leven, één van ziel en één van hart. Help ons om Christus te volgen en te leven naar zijn wil. U hebt ooit  het Kind Jezus voor gevaar behoed, bescherm nu ons tegen alle kwaad, verleidingen en gevaren. Bescherm ook ieder van ons afzonderlijk door uw krachtige bescherming, zodat we met uw voortdurende hulp harmonieus kunnen leven in onze gemeenschappen en tot volmaaktheid kunnen komen in het eeuwige leven dat voor ons is voorbereid.
Amen.
Sint Jozef, beschermer van de Orde der Augustijnen, bid voor ons. 

 

 

Augustinusdag AHI Leuven-Heverlee
zaterdag 21 november 2020   

 
Augustijns Historisch Instituut Leuven-Heverlee, Augustinusdag 2020 LeiderschapHet thema dit jaar is Leiderschap in tijden van crisis.
Hemel, wat een mogelijkheden? 

Vier sprekers zullen dit thema toelichten: 
. Prof. dr. Mathijs Lamberigts zal spreken over de plaats en tijd waarin Augustinus leefde en de crises die hij meemaakte;
. Prof. dr. Paul van Geest zal spreken over de manier waarop Augustinus zijn leiderschap toonde in deze tijd;
. Dr. Kitty Bouwman zal spreken over vrouwelijke leiderschap gebaseerd op haar onderzoek naar het spirituele moederschap in het leven van Augustinus;
. pastoor drs. Gerben Zweers zal spreken over leiderschap in de kerk, vanuit zijn ervaring als pastoor.

De bijbehorende bundel met de lezingen kunt u bestellen via het Augustijns Historisch Instituut Leuven.
U kunt de dag terugkijken via het YouTube kanaal van het AHI, zie https://www.youtube.com/channel/UCK2NnGR7z1hfgySEiXcbz6w/videos 

 

Augustijnendag bij DomusDELA
vrijdag 13 november 2020 

 Dit jaar viel de verjaardag van Augustinus op vrijdag de 13e november. Het thema van de dag is Houvast. Hoe verhouden wij ons tot onheil van buiten? Het afgelopen half jaar werd onze wereld beheerst door het coronavirus. Het raakt de vraag hoe we ons verhouden tot van buiten komend onheil. Waar kunnen we onze hoop nog op vestigen? 

Gerard Rooijakkers bespreekt het mechanisme dat in werking treedt waarbij de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij een persoon of groep die als een zondebok de schuld op zich moet nemen. Ingrid van Neer-Bruggink belicht Augustinus' visie op vriendschap: vrienden bieden houvast in moeilijke tijden. Hoe kan dat? Augustinus ontdekt dat het eigenlijk Gods liefde is die dat doet in ons. Het Strijps Kamerkoor onder leiding van dirigent Wilko Brouwers zingt 'Earth Song' van Frank Ticheli. Muziek, de meest vluchtige van alle kunsten, biedt wonderlijk genoeg aan velen houvast.

U kunt thuis de middag terugkijken op https://domusdela.nl/augustijnendag 

 

Mgr. Robert Prevost OSA (oud-generaal OSA)
benoemd tot lid van de Congregatie voor Bisschoppen 
 

p. Robert Prevost OSA, bisschop van ChiclayoLuis Marín de San Martín OSA, lid van het Generaal Bestuur OSA deelt mee dat op 21 november paus Franciscus mgr. Robert Prevost OSA heeft benoemd tot lid van de Congregatie voor Bisschoppen. Mgr Prevost is momenteel bisschop van Chiclayo (Peru) en apostolisch administrateur van Callao. Hij is tevens lid van de Congregatie voor de Clerus. Deze functies blijft hij aanhouden.

De bevoegdheden van de Congregatie voor Bisschoppen zijn: de benoeming van bisschoppen, de oprichting en zorg voor particuliere kerken, de Ad-liminabezoeken aan het bisdom, de organisatie van bepaalde concilies, de samenstelling van de bisschoppenconferenties, bevoegdheden met betrekking tot persoonlijke prelaturen. 

 

 

nieuwe website van het Generalaat van de OSAnieuwe website OSA  


Neem een kijkje op https://www.theaugustinians.com/ 

 

 

in memoriam Wim Sleddens OSA


Wim Sleddens OSA 1934-2020Wilhelmus (Wim) Theodorus Gerardus Sleddens, augustijn
Bergeijk, 11 december 1934
Eindhoven, 27 september 2020

1ste geloften: 10 september 1954 te Witmarsum, priester gewijd op 2 april 1960 te Nijmegen.

Wim heeft veel functies bekleed tijdens zijn rijke leven. Zijn studies in de theologie werden bekroond met een doctoraal diploma cum laude in 1966. Wetenschappelijk medewerker aan het Interuniversitair Instituut voor Missiologie  en Oecumene te Utrecht van 1970-1979. Bouwpastoor in Lindenholt van 1984-2001. Lid van het Generaal Bestuur OSA in Rome van 2001-2007.

Na korte verblijven in Nijmegen en Leuven werd hij conventualis van Mariënhage in Eindhoven. Wim was een onvermoeide reiziger, een pelgrim, altijd onderweg. Halsreikend uitzien naar het ene doel. (Santiago de Compostela, Pieterpad, 7x de de Vierdaagse … )

'Hier onderweg, daar in het Vaderland. Broeders en zusters, laten we nu dus zingen, niet om te genieten van de rust, maar om onze arbeid te verlichten. Zoals reizigers gewend zijn te zingen: zing, maar loop wel door! Verlicht uw arbeid door te zingen. Treuzel alstublieft niet. Zing, maar loop wel door. Wat houdt dat nu in: 'loop door'? Voortgang maken, maak voortgang in het goede. Als u voortgang maakt, loopt u door.  Maar doe het dan wel in het goede, in oprecht geloof, in een goede levenswandel. Zing en loop door. Dwaal niet, keer niet terug en blijf niet staan.'        (Augustinus, preek, 256,3)

Wellicht kunnen we het leven van Wim samenvatten in deze overweging van zijn leraar-voor-het-Leven: Augustinus. Hij heeft nu zijn doel bereikt. Dagelijks zullen zijn medebroeders, de leden van de Familia Augustiniana en zoveel anderen, aan hem denken bij het lezen en overdenken van de teksten die hij met zorg heeft uitgekozen voor het Getijdenboek van iedere dag. 

Wim is zaterdag 3 oktober begraven op het augustijnse kerkhof Mariënhage aan de Tramstraat.   


 

Vimeo met boodschap van prior generaal Alejandro Moral AntónAugustinusfeest
boodschap van de prior-generaal 


Op de website van het Instituut voor Augustijnse Spiritualiteit (ISA) staat een korte videoclip van de prior-generaal Alejandro Moral Antón bij gelegenheid van 28 augustus, feest van St. Augustinus. zie Vimeo Feastday English

 

'Belijd de Heer, want Hij is goed' 

Psalmvers 117 (118),2 zoals door Augustinus gelezen:
Belijd de Heer, want Hij is goed.
Zijn barmhartigheid duurt eeuwig.

[2] … Er bestaat geen enkele reden om eraan te twijfelen dat er in Gods heilige Schrift niet alleen sprake is van God onze zon­den belijden, maar ook van God onze lof belijden. Wat is er daarom passender in deze psalm, wan­neer wij halleluja zingen (wat ‘prijs de Heer’ be­te­kent), en wanneer wij begrijpen dat wij iets moeten doen, als wij horen: Belijd de Heer... Wat is er daar­om pas­sen­der dan dat wij de Heer prijzen?
De lof aan God valt niet beknopter ­uit te druk­ken dan in ‘Hij is goed’. Ik zie niet in wat er grootser zou kun­­nen zijn dan goed zijn. Want goed zijn is zo kenmerkend voor God dat de Zoon van God antwoordde, toen iemand Hem aansprak met Goe­­de Meester –  dat moet natuurlijk iemand zijn geweest die wel zag dat Hij mens was, maar niet begreep dat Hij ook God was – dat de Zoon van God toen ant­woordde: 'Waarom zegt u van Mij dat Ik goed ben? Alleen God is goed.' (Mt, 19, 16-17) Wat zegt Hij daarmee anders dan: Als u Mij goed wilt noe­men, besef dan dat Ik ook God ben?

Maar het volk zou - zo luidde de verkon­di­ging - in de toekomst worden bevrijd, van iedere inspanning, van de gevan­gen­schap van het verblijf in den vreemde en van iedere omgang met on­gerechtigen. En dat zou dan gebeuren door de ge­na­de van God, die niet alleen kwaad met kwaad vergeldt, maar ook kwaad met goed. Daarom wordt er vol­komen terecht bij gezegd dat zijn barmhartigheid eeuwig duurt.

Augustinus, Uitweiding over psalm 117 (118),2 in: Over de psalmen. Uitweidingen 110-117 [Enarrationes in Psalmos] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar. Eindhoven: Damon, Utrecht: Augustijns Instituut: september 2020.- 144 p.; hardback met leeslint; € 24,90  

 

Gerrit, Gérard, Anema OSA 1936-2020in memoriam Gerrit (Gérard) Anema OSA 

 
Broeder Gerrit, Gérard, Anema, augustijn
* Arum (Fr) 23 maart 1936, + Eindhoven 22 augustus 2020
Ingekleed in de Orde der Augustijnen: 1-10-1954
Tijdelijke Professie: 15-08-1958
Plechtige Professie: 15-08-1961

Van 1960 tot 2010 heeft "Frère Gérard" gewoond en gewerkt in en vanuit de augustijnenconventen van Bagneux en Parijs. Hij was belast met de zorg voor de keuken, wat in Frankrijk geen sinecure is! In 1972 werd hem gevraagd de leiding van de keuken in het Diocesaan Gemeenschapshuis in Bagneux op zich te nemen. Deze taak heeft hij bijna 40 jaar lang vervuld en zo duizenden mensen gevoed. Terug in Nederland in 2010 werd hij conventualis van Utrecht maar moest na zes jaar om gezondheidsredenen naar Eindhoven verhuizen. Daar is hij, onverwachts, overleden.
Gerrit was een goede kloosterling met wie iedereen gelukkig was samen te leven. Sinds 2017 maakte hij deel uit van het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Provincie der Augustijnen. Gerrit was een man van weinig woorden, maar heeft velen kunnen bemoedigen in een persoonlijk contact. "Een goed en heilig leven is meer waard dan alle redevoeringen." (Augustinus, Brief 147)

"Ik vroeg hem hoe hij augustijn was geworden." In Witmarsum was een klooster van de augustijnen; in de parochiekerk was de pastoor een augustijn. Als jochie van 9-10 jaar werd hij misdienaar. Hij vond dit helemaal geweldig. Al jong kwam bij Gerard het idee op monnik te worden. Natuurlijk lag augustijn worden voor de hand. Er was geen behoefte priester te worden en dat is zo gebleven.
Op mijn vraag: "Waarom intreden?" antwoordde Gerard: "Om Jezus te dienen, Hém te volgen, te worden als Hij." Ik vond dit zo prachtig dat ik dacht: dit moet later op zijn bidprentje komen te staan. … (een kennis uit zijn Utrechter jaren)

Zo was Gerrit in al zijn eenvoud. Hij bracht zo in praktijk wat Augustinus zegt in brief 143: "Ik wil niet dat mijn vrienden denken dat wat ik niet ben." Altijd aanwezig. Hij laat misschien geen grootse daden na maar hij heeft velen verrijkt door zijn vriendschap en trouw.

"Kijk naar de bomen, die beginnen beneden en groeien naar boven. Ze hechten zich met hun wortels in de grond om met de kruin naar de hemel te reiken. Ze kunnen toch niet anders dan onderaan beginnen? Maar ú wilt zonder de liefde naar het hoogste grijpen? U wilt zonder wortels de stormen trotseren? Dat wordt vallen in plaats van groeien! Laat Christus in uw hart wonen door geloof; zoek uw wortels en fundament in de liefde. Dan raakt u geheel vervuld van Gods volheid." (Augustinus, preek 117,17)

Gerrit was diep geworteld in het geloof. Zijn kruin bereikt nu de hemel. 
Hij is begraven op het augustijnenkerkhof Mariënhage aan de Tramstraat in Eindhoven.  


prior-generaal Alejandro Moral AntónEen meer menselijk en gemeenschappelijk leven  
Brief van de prior-generaal 26 mei 2020


In zijn brief van 26 mei 2020 schrijft de prior-generaal Alejandro Moral Antón OSA dat broederlijke eenheid noodzaak is nu de sociale en economische gevolgen van de Covid-19 pandemie zichtbaar worden. 'Alleen verenigd kunnen we nieuwe onvoorstelbare horizonten openen, hoop scheppen die bijna verloren was en nieuwe doelen bereiken.' 
'Goedheid is een bezit dat zich ruimer verspreidt naarmate degenen die het delen meer in onverdeelde liefde verenigd zijn. Iemand die dit bezit niet wil delen, zal het helemaal niet hebben. Maar je zult je bezit in ruimere mate terugvinden, wanneer je je deelgenoot daarin in ruimere mate kunt  liefhebben.' (Augustinus, Civitate Dei, 15,5) 

'De wereld om ons heen is veranderd en deze realiteit vraagt ons om gepast, consistent en verantwoord te reageren.' Het generalaat streeft naar een eenvoudiger onderlinge communicatie binnen de Orde. Vanuit christelijke en augustijnse perspectieven heeft het Institute of Augstinian Spirituality hiervoor een document opgesteld, zie A Time for Hope

 

Het gezicht van Augustinus en profiel in de marmeren tomber in de Basilica van Sant' Pietro in Ciel d'Oro in Pavia 24 april: Rituele opening en sluiting
van de Arca di Sant’Agostino  


Vrijdag 24 april viert de Kerk het feest van de bekering van Augustinus. In Pavia, in de Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro, wordt vrijdag 24 april om 18.30 uur een hoogmis gehouden waarbij de bisschop van Pavia aanwezig is. Aan het einde van de mis zal de fraaie marmeren tombe worden geopend waarin het gebeente van Augustinus rust en wordt de urn met zijn relikwieën van St. Augustinus tentoongesteld. De viering van de heilige mis met de openings- en sluitingsrite van de tombe wordt live uitgezonden op het YouTubekanaal van het bisdom van Pavia. Zie https://www.youtube.com/channel/UCYZkUkN-mP3OWSApMp4SIaQ 

Eigenlijk vond de bekering van Augustinus (met de ‘tolle-lege-scène in Milaan als sluitstuk) plaats in het najaar van 386. Na de voorbereiding op zijn doopsel liet hij zich in 387 met Pasen door bisschop Ambrosius in Milaan dopen. Het fundament van het grote achthoekig doopvont bevindt zich in de Duomo van Milaan. Op de kerkelijke kalender is 24 april echter de dag waarop zijn bekering wordt herdacht: zonder bekering geen doop.

 

 

 

prior-generaal Alejandro Moral Antón OSA

Paasbrief van de prior generaal
Alejandro Moral Antón OSA


In deze brief enige reflecties over de kwetsbaarheid en de beperktheid van ons leven, hoewel de dood niet het laatste woord over ons leven heeft gekregen. Christus' dood heeft ons immers bevrijd; wij zijn nu allen als pelgrims onderweg naar God door in dit leven anderen nabij te zijn, zeker in deze moeilijke tijden. Zie de link op Augustinians.net> Easter  

 

 

 

Augustine Documentary


Documentaire over Augustinus' bekering   Documentaire over Augustinus

Op Youtube staat een informatieve Engels gesproken documentaire over Augustinus: over zijn lange weg naar zijn bekering en doop. Het verhaal volgt trouw de Belijdenissen die regelmatig worden geciteerd. De laatste 5 minuten (!) van deze 57 minuten durende documentaire worden besteed aan de kerk- en geloofsopbouw van Augustinus in Noord-Afrika en de politieke instabiele situatie na de val van Rome in 410. De film is in 2015 opgenomen en wordt gepresenteerd door Mike Aquilina. Er is veel werk gemaakt van het beeldmateriaal dat bestaat uit bekende fresco’s, schilderijen, speciaal hiervoor (?) gemaakt penseeltekeningen, opnames op historische locaties in Milaan, Ostia, Carthago.
Een productie van Herald Entertainment in opdracht van het Christian History Institute. 

Augustijnse scholen op bezoek in Carlisle

 

De staf van de Austin Friars (een in 1951 door de OSA opgerichte school in Carlisle (Schotland) organiseerde begin maart een educatief weekend voor docenten, ICT-beheerders en augustijnen die verbonden zijn aan augustijnse scholen in Europa. Men wilde ervaringen en kennis uitwisselen om studenten en docenten online te laten samenwerken met augustijnse onderwijscentra elders. Er ontstond een levendige dialoog tussen de vertegenwoordigers van de zes scholen met als resultaat dat er een gezamenlijk project start om de plannen te concretiseren. Zie het bericht in Agostiniani.it

 

 

 

Dag van gebed tegen het Coronavirus  vrijdag 20 maart

 
De Augustijnen nodigen de hele augustijnse familia van broeders, zusters, lekenaugustijnen en vrienden uit om mee te doen met een internationale gebedsdag 'United Against the Coronavirus' op vrijdag 20 maart. Het gebed kunt u downloaden (Engels of NL) en thuis, individueel of in familieverband bidden.
Laten we al onze intenties verenigen om één van hart te bidden voor het welzijn van allen en voor een einde aan deze pandemie.
Dit is een initiatief van de Augustijnen (OSA), Augustijnen Recollecten (OAR) en de Ongeschoeide Augustijnen (OAD).
Zie  de pdf  Day of Prayer (Engels) of Dag van Gebed (NL)

 

  

Een nieuw huis van de OSA in Vietnam!

Na meer dan twaalf jaar voorbereiding heeft de Orde de Augustijnen voor het eerst een huis in Vietnam. De Australische Provincie zond onlangs drie augustijnen naar Vietnam: twee Vietnamesen en een Australiër. De gemeenschap bestaat inmiddels uit twee priesters, een diaken, een broeder, twee fraters en twee novicen. En er hebben zich in januari drie jonge postulanten gemeld. Hun noviciaat begint in juni. De opleiding zal plaatsvinden in Vietnam, de Filippijnen en Australië. 
De nieuwe communiteit is gevestigd in het aartsbisdom van Saigon en zal als een religieuze congregatie worden geregistreerd. Daarna is het mogelijk pastoraal werk te verrichten, waarschijnlijk in de buitenwijken van Ho Chi Minh (het oude Saigon). Zeer waarschijnlijk zullen er meer augustijnen naar Vietnam worden uitgezonden.
Zie berichtje in Agostiniani.it en de nieuwsbrief van de Australische provincie. 

 

Cookiebeleid

Op deze website worden alleen de noodzakelijke cookies verzameld om de website te laten functioneren. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die niet onder ons beheer vallen.

top