Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

 

 

Nieuwsbrief van Ton Tromp OSA


Eindelijk mogen de leerlingen van de internaten in Maripi en Susweni in januaria weer naar school, na anderhalf jaar thuis zitten, waar online lessen volgen vaak onmogelijk is. Het percentage vaccinaties en het lage aantal besmettingen maken dat mogelijk. En toch kan of durft niet iedereen terug te komen uit angst voor guerillastrijders en de repressaillemaatregelen van de regering. 
Lees verder in de nieuwsbrief van december 2021 van Ton Tromp

 

in memoriam Piet Vermeeren OSA

Piet Vermeeren 1940 -2021Op 6 december 2021 is Piet Vermeeren op 81-jarige leeftijd overleden. Hij werd geboren op 4 oktober 1940 als oudste van zeven kinderen in Eindhoven. Zijn schooljaren bracht hij door op het gymnasium Augustinianum. Hij trad toe tot de Orde der Augustijnen in 1960. Na zijn wijding in juni 1966 kreeg hij werk in de gezondheidszorg. Hij ging wonen in Nijmegen.

Piet was muzikaal, had humor en een grote empathie. Als augustijn, pastor en vriend voor velen heeft Piet vele mensen ontmoet en bemoedigd.

In augustus 2021 werd hij ziek en het ziekteproces ging snel. In de eucharistie werd Joh. 14,2 gelezen: 'In het huis van mijn Vader is plaats voor velen.' Piet voelde zich door die woorden aangesproken en getroost.

In de preek werd Augustinus geciteerd:  
Als armoede nijpt, als rouw droevig stemt, als lichamelijke pijn onrustig maakt, als ballingschap teneerdrukt, als welk onheil ook ons kwelt, dan zijn daar goede mensen die niet alleen de kunst verstaan vrolijk te zijn met de vrolijken, maar ook te wenen met de wenenden. Mensen die een opbeurend woord weten te spreken en een weldoend gesprek weten te voeren. Meestal wordt dan wat hard is verzacht, wat zwaar is verlicht, wat tegen zit te boven gekomen. Maar eigenlijk is het God die dit door en in die mensen bewerkt, God die hen door zijn Geest tot goede mensen maakt.
(Augustinus, Brief aan Proba, ep. 130)

De uitvaart heeft op zaterdag 11 december in de kerk in Linden plaatsgevonden. U kunt de  viering terugkijken via de link van de Uitvaartdienst Kerk Linden    

 

Augustijns Historisch Instituut Leuven Augustinusdag 2021 
Augustinus over eenheid: Verbondenheid in een verdeelde wereld
 


zaterdagmiddag 20 november vanaf 14.00 uur is de Augustinusdag gratis online te volgen via de link op de site van het Augustijns Historisch Instituut in Leuven.

Thema
 : Verbondenheid in een verdeelde wereld.
YouTubekanaal van het AHI Leuven: https://www.youtube.com/channel/UCK2NnGR7z1hfgySEiXcbz6w

Sprekers:
     14.00 uur: dr. Bernard Bruning OSA. Hij legt uit hoe Augustinus, met de hulp van Plato’s gedachtengoed en aan de hand van wat hij in de Bijbel leest, komt tot een begrip van wat eenheid betekent: de kerk, de kerkgemeenschap als lichaam waar Christus het hoofd van is. Eenheid in veelheid en veelheid in eenheid wordt zo inzichtelijk.
Zie https://www.youtube.com/watch?v=sgW9Z2gZ1OY 
     14.30 uur:  Bernard ten Hove is dominee in de Nederlandse Hervormde Kerk en doctoreerde recent in de theologie met zijn dissertatie 'Koren en kaf op de dorsvloer'. Hij heeft zich verdiept in Augustinus' denken over koren en kaf over wij en zij. Bernard verbindt dit met zijn eigen ervaringen in de protestantse kerk. 
Zie https://www.youtube.com/watch?v=7KP5lI_-1eg
     15:00 uur: Ilse van Gorp, adjunct bisschoppelijk gedelegeerde van de dienst zorgpastoraat van het bisdom Brugge. Zij maakt aan de hand van vijf stellingen duidelijk dat pastores in de zorg op vele vlakken precies die eenheid in verscheidenheid gestalte geven of proberen te bewerkstelligen. Ze heeft persoonlijk een sterke band met Augustinus.
Zie  https://youtu.be/Ai7hS1KbX8M,
      15.30 uur: Ingrid van Neer-Bruggink is verbonden aan het Augustijns Instituut in Utrecht en heeft zich onder meer verdiept in de Regel van Augustinus en legt ons uit hoe hij de eenheid in de verscheidenheid vormgeeft en hoe Augustinus daarmee ook ons in ons samenleven en samen werken met anderen inspireert.
Zie https://www.youtube.com/watch?v=It5CtTidvCQ 

13 november: Augustinus en de Orde der Augustijnen 

Op 13 november, de geboortedag van Augustinus, herdenkt de Orde der Augustijnen hun heiligen en bidt ook voor roepingen. Het instituut voor Augustijnse Spiritualiteit reikt bouwstenen aan voor een Speciale viering deze dag met als thema: Liefde en vriendschap.

  

 

13 november DomusDELA    Augustijnendag


Thema Nadenken over vriendschap
Het thema van deze Augustijnendag is ‘Nadenken over vriendschap’. Filosoof Paul van Tongeren, de nieuwe Denker des Vaderlands, neemt ons mee in zijn beschouwingen over vriendschap. Dit doet hij onder andere aan de hand van de vele aantekeningen die Augustinus over dit onderwerp maakte. Welwillendheid en wederkerigheid waren voor Augustinus cruciaal. Van Tongeren vertaalt dit eeuwenoude gedachtegoed naar echte vriendschap in het heden. Het motto is ‘liever gewone vrienden dan een dode vriend’.  
De Augustijnendag wordt muzikaal afgesloten met een optreden van het Strijps Kamerkoor onder leiding van Wilko Brouwers. Ook in dit onderdeel van het programma staat ‘Nadenken over vriendschap’ centraal. Er klinkt een koorwerk van de Engelse componist Hubert Parry en het koor zingt samen met de aanwezigen Beethoven’s canon ‘Freundschaft’.
U kunt de dag terugkijken op https://domusdela.nl/augustijnendag  

 

Onkruid vergaat wel. De actualiteit van Jezus' parabels / Joop Smit OSA


september 2021. Onkruid vergaat wel. De actualiteit van Jezus' parabels / Joop Smit OSA 
BerneMedia, Halewijn: 2021. 96 p. pb. ISBN-EAN: 9789089724304 € 17,95 

De parabels van Jezus zijn kleurrijke, boeiende miniaturen. Ze zetten aan tot denken en prikkelen tot tegenspraak. De bedoeling ervan is om lezers de ogen te openen en met een andere blik naar zichzelf en de wereld om hen heen te laten kijken. In dit boek is aandacht voor de bijzondere manier waarop deze verhaaltjes worden verteld. Dat onthult hoe vreemd en verrassend ze zijn. Zo blijkt dat ze gangbare normen en waarden van kritische vraagtekens voorzien. Jezus' parabels zijn niet onschuldig. Van de lezer wordt steeds een oordeel gevraagd. Dit is geen boek om snel door te lezen. Tekst en uitleg willen de lezers opnieuw met de parabels in gesprek brengen. Daarbij heeft elk verhaaltje voldoende tijd en aandacht van de lezers nodig om zijn provocerende werk als parabel goed te kunnen doen. De verwachting is dat zij zo zullen ontdekken dat deze raadselachtige vertellingen ook vandaag de dag nog actueel en springlevend zijn, en het vermogen bezitten om lezers met uitdagende inzichten te confronteren. 

 

In navolging van Augustinus. Beschouwingen over God kennen en God beminnen
 

In navolging van Augustinus. God kennen en God beminnen / Martijn SchramaIn navolging van Augustinus. Beschouwingen over God kennen en God beminnen / Martijn Schrama OSA. Halewijn: 2021. 320 p. 

Dit boek biedt een historisch overzicht van de theologie van de Augustijnenschool. Vanaf de 13e eeuw zochten generaties Augustijnen in hun theologie naar een balans tussen leer en beleving. De Augustijnenschool benadrukte in navolging van Augustinus de innige en onlosmakelijk verbondenheid van God kennen en beminnen en de integratie van beide. De bundel focust op deze verbondenheid tussen denken en doen, van kennen en willen.

Meer informatie en inhoudsopgave 

 

 

 

 

in memoriam Piet Giesen OSA 

 
Petrus Maria Antonius (Piet) Giesen, augustijn
Geboren te Venlo, 15 mei 1939
Overleden te Eindhoven, 1 september 2021

1951 - 1956 Thomascollege Venlo HBS A
1957 - 2021 Medebroeder - Augustijn
1960 - 1964 Priesteropleiding en Theologiestudie in Rome
1964 - 1970 Studie en doctoraat Filosofie in Leuven
1970 - 2004 Werkzaam in Papua Indonesië als docent Theologische Hogeschool Jayapura, pastor en gedelegeerde voor pastoraat en de catechese in het bisdom Manokwari-Sorong; medewerker Instituut voor Missiologie in Nijmegen
1993 - 1994 Studiesecretaris van Missio
1995 - 2000 Pastoor in Amsterdam-West
2000 - 2021 Conventualis in Nijmegen, Venlo en Eindhoven 

'Zoek je geluk niet in de macht waarmee je kunt domineren, 
maar in de liefde waarmee je dienstbaar kunt zijn.'

Deze woorden van Augustinus in zijn Regel voor kloosterlingen klinken door in de volgehouden opvatting van Piet dat leiding geven in de kerkgemeenschap dienen is. Iedereen in de Kerk heeft een missionaire taak. Oud-studenten van hem waarderen hem zeer om de kansen die hij voor hen schiep zich van hun eigen kwaliteiten bewust te worden. Het was onverteerbaar voor hem toen hij zag dat in Indonesië en ook in Nederland pastorale werksters en - werkers toch niet de kansen en de plaats kregen die hij verhoopte.

Zolang zijn gezondheid het toeliet heeft hij hard en onvermoeibaar gewerkt. Voor hem zelf hoefde een plaatsje vooraan, op de eerst rij, niet. Zijn werk heeft veel van hem gevergd. Doelen die hij zichzelf stelde bleken soms te hoog gegrepen. Het gevoel dat zijn werk en talenten dan niet de waardering kregen die ze verdienden, woog zwaar voor hem. 

Zijn passies voor het pastoraat in Amsterdam-West, de Jongerenkerk Venlo en de Indonesische gemeenschap in Eindhoven, zijn stille vriendelijkheid in persoonlijke ontmoetingen, zijn dienstbaarheid links en rechts in het Eindhovense convent zijn gebleven. Maar hij raakte uitgeput; door onontkoombare beperkingen van tientallen jaren ziek zijn werd hij steeds afhankelijker van zorg en hulp. Op bewonderenswaardige manier heeft hij er zich aan overgegeven. Op de ochtend die zijn laatste van zijn leven zou worden, vroeg de verpleegkundige die hem kwam helpen om aan een nieuwe dag te beginnen: "Hoe gaat het met u?" In alle rust antwoordde hij: "Ik vertrouw op de Heer." 

De uitvaartdienst is gehouden op 8 september 2021 in de vroegere Augustijnenkerk in Eindhoven. Piet is begraven op het kloosterkerkhof Mariënhage in Eindhoven.

  

 

28 augustus: Feest van de heilige Augustinus 


In 2030 mogen we een groot eeuwfeest verwachten als het overlijden van Augustinus in 430, dus 1600 jaar geleden, herdacht wordt. Zijn naamsbekendheid is de afgelopen eeuwen alleen maar toegenomen. In de jaren ’80 van de vorige eeuw was hij zelfs de eerste heilige op het internet met een eigen website. Wat maakt Augustinus zo gewild? We noemen een paar karakteristieken die er uitspringen: zijn zoektocht naar waarheid en gelukkig leven, de overeenkomsten tussen zijn tijd en onze tijd, zijn onderzoekende geest; de omvang en rijkom van zijn oeuvre. Lees verder. (een artikel van de Familia Augustiniana NL)

afb: Philippe de Champaige, Augustinus geïnspireerd door de Veritas-Waarheid. 
(beschrijving zie artikel) 

 

 

 

in memoriam François Friederichs OSA 


Francóis Friederichs OSA 1931-2021Franciscus Lambertus Hendrikus Friederichs, augustijn
  Geboren te Eindhoven op 5 december 1931
Geloften als Augustijn op 10 oktober 1955 in Bagneux, Frankrijk
Priester gewijd te Villejuif, Frankrijk, 18 maart 1961
Van 1961 tot 2012 actief als pastor, priester-arbeider,
pastoraal begeleider in een verzorgingstehuis.
  Overleden te Eindhoven op 10 augustus 2021 

Ik heb u gezocht zoveel ik kon,
zoveel U mij het vermogen daartoe gegeven hebt,
en ik heb er naar verlangd te zien wat ik geloof. 
Veel heb ik nagedacht en gezwoegd.
Heer, mijn God, mijn enige hoop, verhoor mij,
dat ik niet, vermoeid, U niet meer wil zoeken, 
maar dat ik steeds vurig naar uw aanschijn blijft verlangen. 
Voor U staat mijn sterkte, voor U staat mijn zwakheid. 

Behoed mijn sterkte, genees mijn zwakheid. 
Voor u staat mijn onwetendheid en mijn kennis. 
Laat mij binnentreden waar U zich voor mij geopend hebt 
en neem mij in U op. 
Open U voor mij als ik daar aanklop, waar U zich nog voor mij verbergt.
               (Augustinus, Over de Drie-eenheid) 


François was een man van gebed. Daarin vond hij zijn rust en vond hij ook de kracht om dienstbaar te zijn aan wie en waar hij maar kan. Hij was geen man van boeken, van veel woorden. Wel van contacten en ontmoetingen van mens tot mens. 
In zijn werk in volkse parochies van de Parijse banlieue was hij geliefd bij de eenvoudige mensen en bij de jonge mensen die in hem een raadsman vonden. Gedurende een aantal jaren was hij ook werkzaam als priester-arbeider 'om te leren van hen hoe zwaar het leven kan zijn.' 
Terug in Nederland - na 60 jaar - von hij zijn draai in de tuin van het klooster. De hark en de schoffel gingen hem beter af den de pen!

Trouw in vriendschap, en  - noodgedwongen door zijn terugkeer naar Nederland - gescheiden van zijn Franse vrienden, wist hij uit ervaring dat 'Vrienden zijn als engelen; je hoeft ze niet te zien om hun aanwezigheid te voelen.' Hij wist, met Augustinus, maar al te goed: 'Zonder een mens die onze vriend is, is er niet meer vriendelijk in onze wereld.' 
Hij heeft zijn negentigste verjaardag niet kunnen vieren, het zijn een geweldig feest zijn geweest met zijn neven en nichten voor wij hij patriarch was! 

De eucharistieviering bij zijn afscheid is gehouden op zaterdag 14 augustus 2021 in de kapel van Eikenburg, Aalsterweg in Eindhoven. François is begraven op het Augustijnenkerkhof, Tramstraat 37, Eindhoven.  

 

Pinksteren: De vinger van God

 

Het vuur van Pinksteren, glas-in-lood, WittemMet Pasen (Pesach) en Pinksteren vieren Joden en christenen ieder hun heilig feest. Feesten die met elkaar in verband staan. De Joden slachten met Pasen een lam en gedenken met deze maaltijd de gebeurtenissen van de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. De christenen gedenken met Pasen het Lam Gods dat met zijn kruisdood de zonde van de wereld heeft weggenomen.

Met het Zevenwekenfeest + één dag (Sjawoeot) gedenken de Joden de wetgeving. Zij ontvingen in de woestijn de stenen tafelen met de 10 Geboden. Met Pinksteren dat ook 50 dagen na Pasen gevierd wordt, kwam de H. Geest over de apostelen en leerlingen die in een zaal bijeen waren. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. (Hand. 2,2)

Augustinus bewijst met het evangelie dat de vinger van God die de wet op de stenen tafelen heeft geschreven, ook de heilige Geest is. Zo zijn beide feesten met elkaar verbonden: de Joden ontvangen de wet, de christenen de heilige Geest. Er is wel een belangrijk verschil: de oude wet op de stenen tafelen wijst  schuldigen aan, de genade bevrijdt van schuld. De wet dreigt, de genade stelt gerust. De wet stuurt aan op bestraffing, de genade belooft kwijtschelding. Toch zijn het precies dezelfde dingen die worden voorgeschreven in de wet en in de genade. De nieuwe wet, leven als Christus geïnspireerd door de heilige Geest, is geschreven in ons hart, het is de wet van de liefde.  (Augustinus, preek 272B*, 4)
We mogen niet denken dat God gewone vingers heeft. De apostelen kregen door middel van de heilige Geest een verscheidenheid aan gaven. Welnu, in de verscheidenheid van de vingers kunnen we zien hoe de hand is opgebouwd.  We kunnen ermee tellen en ermee uitdelen.  
(Augustinus, preek 272B*, 4)
Zoals er verschillende vingers zijn, zo zijn er ook verschillende gaven. De heilige Geest schenkt ze aan verschillende mensen. Wanneer wij één gemeenschap vormen (in de kerk, familie, werk) mogen we van elkaars gaven genieten en een beroep doen op elkaars gaven om samen verder te bouwen aan Gods rijk op aarde.

Zie Augustinus, preek 272B* op augustinus.nl

 

Pasen: duisternis wordt weer licht


Het was het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden …
Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
(Marcus, 15, 25 en 33)

Het is vreemd, net als vorig jaar, om met Pasen geen nachtmis te kunnen bijwonen. We verlangen immers om na de duisternis het Licht te zien.

Mijn preek moet gaan over de avonddienst. Toen we zongen baden we, toen we baden zongen we: 'Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer.' (Ps 140/141,2) Als we bidden zien we de mens, in het spreiden van onze armen herkennen we het kruis. Ja, dat is het teken dat wij op ons voorhoofd dragen, het teken van onze redding. Een teken dat werd bespot om geëerd te worden en veracht om verheerlijkt te worden. God wordt zichtbaar zodat Hij kan bidden als een mens. En God blijft verborgen zodat Hij kan sterven als een mens.

Hij heeft ons vrijgekocht met zijn bloed. Want geschapen heeft Hij ons in het begin. Dat begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. (Joh, 1,1) Door Hem zijn wij geschapen: 'Alles is door Hem gemaakt en zonder Hem is niets gemaakt.'(Joh. 1 ) Door wie wij zijn vrijgekocht hoort u hier: 'In wat gemaakt is was leven, en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis nam het niet aan.'' (Joh, 1,5) Nog steeds is Hij God, nog steeds wordt gezegd dat Hij eeuwig en onveranderlijk is. Nog steeds wordt gezegd dat ons hart gezuiverd moet worden om Hem te kunnen zien. (Vgl. Mat. 5,8) De duisternis, dat zijn de zondaars. De duisternis, dat zijn de ongelovigen. Zij moet geen duisternis meer zijn maar het licht kunnen aannemen. Daarom is het Woord mens geworden en heeft het bij ons gewoond. (Joh. 1,14)

Lieve mensen, wees toch geen duisternis, wees niet ongelovig, onrechtvaardig, oneerlijk, hebzuchtig, gierig, verslingerd aan de wereld. Dat wordt namelijk bedoeld met 'duisternis'. Het licht is er dan heus wel, maar u bent niet ontvankelijk voor het licht. Een blinde die in de zon staat heeft de zon wel om zich heen, maar de zon kan niet tot hem doordringen. Wees dus geen duisternis. Dit is nu net de genade waarover ik ga spreken: wij zijn geen duisternis meer en de apostel Paulus kan tegen ons zeggen: 'Eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer.' (Ef. 5,8)

Augustinus,
preek 342, 1-2 in:  Huis van barmhartigheid ;
Verhandeling 3,5 op het Johannesevangelie in: Geef mij te drinken  

 

 

 

Ton Tromp kijkt terug op 50 jaar augustijns leven en werken  

 
Voor de Augustinian Newsletter van de provincie Australië schreef Ton Tromp een bijdrage over 50 jaar leven en werken in West-Papua. 
Lees verder bij Gemeenschappen>  Nieuwsbrieven uit West-Papoea


Sorong, vier augustijnen tot priester gewijd

Papua-Barat: vier augustijnen tot priester gewijd 

 

Op zondag 14 februari 2021 zijn vier diakens van het vicariaat Christus Totus van West-Papoea, tot priester gewijd in de Christus Konings kathedraal in Sorong. Ze werden gewijd door bisschop Hilarion Datus Lega.

Felicitaties gaan naar Fransiskus Mba O.S.A., Aloysius Du'a, O.S.A., Antonio Vially Tawa, O.S.A., Daniel Bastian Kelmanutu, O.S.A.

 

 

Luis Marín de San Martín OSA, tweede secretaris Bisschoppensynode

p. Luis Marín de San Martín OSA De prior-generaal p. Alejandro Moral Antón kondigt met vreugde aan dat paus Franciscus heeft benoemd
p. Luis Marín de San Martín OSA, titulair bisschop van Suliana (Tunesië), als tweede secretaris van de Bisschoppensynode.
 
Het nieuws van de benoeming werd zaterdag 6 februari 2021, om 12.00 uur Italiaanse tijd gepubliceerd in het officiële bulletin van de Heilige Stoel. Pater Luis Marín, afkomstig uit Madrid (Spanje) en verbonden aan de Spaanse provincie San Juan de Sahagún, is momenteel werkzaam in de Orde der Augustijnen als assistent-generaal, als algemeen archivaris en als voorzitter van het Augustijns Instituut voor Spiritualiteit. 

De prior-generaal feliciteert p. Luis namens de Augustijnse broeders en zusters en en wenst hem het allerbeste toe bij het uitvoeren van zijn taak. Tevens bedankt hij hem voor de brede inzet en het grote enthousiasme waarmee hij zich voor de Orde inzet. De prior-generaal zegt hem toe hem te ondersteunen in zijn gebed, opdat hij zijn nieuwe taak met toewijding kan vervullen, onder het toeziend oog van Maria, Moeder van Goede Raad, en onder de bescherming van onze heiligen.

P. Alejandro Moral Antón betuigt paus Franciscus zijn dank voor deze eervolle taak die past bij de Orde der Augustijnen om de Kerk te dienen.

Rome, door de Generale Curie van de Orde, 6 februari 2021
bron:  https://www.facebook.com/AugustinianOrder 

2 februari Dag van het Godgewijde leven  


Op 2 februari is het Feest van de presentatie van de Heer in de tempel: Jezus wordt opgedragen aan de Heer. Op deze dag vernieuwen ook de religieuzen hun toewijding aan de Heer. 
De prior-generaal Alejandro Moral Antón hield een lezing. 
De tekst staat als brief op de site van het I.S.A. - Instituut voor Augustijnse Spiritualiteit

 

Sant'Agostino in Campo Marzio: unieke fresco's gerestaureerd 

 
De kerk wordt bezocht vanwege de kunstwerken van Raphael, Pinturicchio en Caravaggio. Het was de afgelopen jaren nogal donker door de restauratie aan de fresco's van de galerij en het plafond. Nu schitteren de kleurrijke scènes uit de Bijbel je tegemoet. Zie een kort  filmpje van de Italiaanse augustijnen op
https://www.agostiniani.it/il-restauro-degli-affreschi-in-santagostino-a-roma/ 

 

 

 

Gebed tot de heilige Jozef voor de Augustijnse Familie

 

Vaticaanstad, Paus Franciscus bij zijn speech waarin het 2021 toewijdt aan de H. JozefPaus Franciscus heeft het jaar 2021 toegewijd aan de heilige Jozef. De augustijnse provincie van Santo Niño de Cebu heeft een gebed gemaakt, geïnspireerd op dat van paus Leo XIII in zijn encycliek Quamquam pluries.

Gebed tot de heilige Jozef voor de Augustijnse Familie
Sint Jozef, roemrijke vader, kuise echtgenoot van de heilige Maagd Maria, hoeder van de Verlosser en beschermer van de Kerk. 
U bent ook de beschermer van onze Augustijnenfamilie. Steun ons in ons religieuze ideaal om op weg naar God samen te leven, één van ziel en één van hart. Help ons om Christus te volgen en te leven naar zijn wil. U hebt ooit  het Kind Jezus voor gevaar behoed, bescherm nu ons tegen alle kwaad, verleidingen en gevaren. Bescherm ook ieder van ons afzonderlijk door uw krachtige bescherming, zodat we met uw voortdurende hulp harmonieus kunnen leven in onze gemeenschappen en tot volmaaktheid kunnen komen in het eeuwige leven dat voor ons is voorbereid.
Amen.
Sint Jozef, beschermer van de Orde der Augustijnen, bid voor ons. 

 

Mgr. Robert Prevost OSA (oud-generaal OSA)
benoemd tot lid van de Congregatie voor Bisschoppen 
 

p. Robert Prevost OSA, bisschop van ChiclayoLuis Marín de San Martín OSA, lid van het Generaal Bestuur OSA deelt mee dat op 21 november paus Franciscus mgr. Robert Prevost OSA heeft benoemd tot lid van de Congregatie voor Bisschoppen. Mgr Prevost is momenteel bisschop van Chiclayo (Peru) en apostolisch administrateur van Callao. Hij is tevens lid van de Congregatie voor de Clerus. Deze functies blijft hij aanhouden.

De bevoegdheden van de Congregatie voor Bisschoppen zijn: de benoeming van bisschoppen, de oprichting en zorg voor particuliere kerken, de Ad-liminabezoeken aan het bisdom, de organisatie van bepaalde concilies, de samenstelling van de bisschoppenconferenties, bevoegdheden met betrekking tot persoonlijke prelaturen. 

 

 

nieuwe website van het Generalaat van de OSAnieuwe website OSA  


Neem een kijkje op https://www.theaugustinians.com/ 

 

  

'Belijd de Heer, want Hij is goed' 

Psalmvers 117 (118),2 zoals door Augustinus gelezen:
Belijd de Heer, want Hij is goed.
Zijn barmhartigheid duurt eeuwig.

[2] … Er bestaat geen enkele reden om eraan te twijfelen dat er in Gods heilige Schrift niet alleen sprake is van God onze zon­den belijden, maar ook van God onze lof belijden. Wat is er daarom passender in deze psalm, wan­neer wij halleluja zingen (wat ‘prijs de Heer’ be­te­kent), en wanneer wij begrijpen dat wij iets moeten doen, als wij horen: Belijd de Heer... Wat is er daar­om pas­sen­der dan dat wij de Heer prijzen?
De lof aan God valt niet beknopter ­uit te druk­ken dan in ‘Hij is goed’. Ik zie niet in wat er grootser zou kun­­nen zijn dan goed zijn. Want goed zijn is zo kenmerkend voor God dat de Zoon van God antwoordde, toen iemand Hem aansprak met Goe­­de Meester –  dat moet natuurlijk iemand zijn geweest die wel zag dat Hij mens was, maar niet begreep dat Hij ook God was – dat de Zoon van God toen ant­woordde: 'Waarom zegt u van Mij dat Ik goed ben? Alleen God is goed.' (Mt, 19, 16-17) Wat zegt Hij daarmee anders dan: Als u Mij goed wilt noe­men, besef dan dat Ik ook God ben?

Maar het volk zou - zo luidde de verkon­di­ging - in de toekomst worden bevrijd, van iedere inspanning, van de gevan­gen­schap van het verblijf in den vreemde en van iedere omgang met on­gerechtigen. En dat zou dan gebeuren door de ge­na­de van God, die niet alleen kwaad met kwaad vergeldt, maar ook kwaad met goed. Daarom wordt er vol­komen terecht bij gezegd dat zijn barmhartigheid eeuwig duurt.

Augustinus, Uitweiding over psalm 117 (118),2 in: Over de psalmen. Uitweidingen 110-117 [Enarrationes in Psalmos] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar. Eindhoven: Damon, Utrecht: Augustijns Instituut: september 2020.- 144 p.; hardback met leeslint; € 24,90  

 


prior-generaal Alejandro Moral AntónEen meer menselijk en gemeenschappelijk leven  
Brief van de prior-generaal 26 mei 2020


In zijn brief van 26 mei 2020 schrijft de prior-generaal Alejandro Moral Antón OSA dat broederlijke eenheid noodzaak is nu de sociale en economische gevolgen van de Covid-19 pandemie zichtbaar worden. 'Alleen verenigd kunnen we nieuwe onvoorstelbare horizonten openen, hoop scheppen die bijna verloren was en nieuwe doelen bereiken.' 
'Goedheid is een bezit dat zich ruimer verspreidt naarmate degenen die het delen meer in onverdeelde liefde verenigd zijn. Iemand die dit bezit niet wil delen, zal het helemaal niet hebben. Maar je zult je bezit in ruimere mate terugvinden, wanneer je je deelgenoot daarin in ruimere mate kunt  liefhebben.' (Augustinus, Civitate Dei, 15,5) 

'De wereld om ons heen is veranderd en deze realiteit vraagt ons om gepast, consistent en verantwoord te reageren.' Het generalaat streeft naar een eenvoudiger onderlinge communicatie binnen de Orde. Vanuit christelijke en augustijnse perspectieven heeft het Institute of Augstinian Spirituality hiervoor een document opgesteld, zie A Time for Hope

 

Augustine Documentary


Documentaire over Augustinus' bekering   Documentaire over Augustinus

Op Youtube staat een informatieve Engels gesproken documentaire over Augustinus: over zijn lange weg naar zijn bekering en doop. Het verhaal volgt trouw de Belijdenissen die regelmatig worden geciteerd. De laatste 5 minuten (!) van deze 57 minuten durende documentaire worden besteed aan de kerk- en geloofsopbouw van Augustinus in Noord-Afrika en de politieke instabiele situatie na de val van Rome in 410. De film is in 2015 opgenomen en wordt gepresenteerd door Mike Aquilina. Er is veel werk gemaakt van het beeldmateriaal dat bestaat uit bekende fresco’s, schilderijen, speciaal hiervoor (?) gemaakt penseeltekeningen, opnames op historische locaties in Milaan, Ostia, Carthago.
Een productie van Herald Entertainment in opdracht van het Christian History Institute. 

  

Dag van gebed tegen het Coronavirus  vrijdag 20 maart

 
De Augustijnen nodigen de hele augustijnse familia van broeders, zusters, lekenaugustijnen en vrienden uit om mee te doen met een internationale gebedsdag 'United Against the Coronavirus' op vrijdag 20 maart. Het gebed kunt u downloaden (Engels of NL) en thuis, individueel of in familieverband bidden.
Laten we al onze intenties verenigen om één van hart te bidden voor het welzijn van allen en voor een einde aan deze pandemie.
Dit is een initiatief van de Augustijnen (OSA), Augustijnen Recollecten (OAR) en de Ongeschoeide Augustijnen (OAD).
Zie  de pdf  Day of Prayer (Engels) of Dag van Gebed (NL)

 

  

 

Cookiebeleid

Op deze website worden alleen de noodzakelijke cookies verzameld om de website te laten functioneren. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die niet onder ons beheer vallen.

top