Home

26 juni  Geboortedag van Johannes (vervolg)
24 juni vóór 405

Johannes gaat Christus vooraf, maar dan, zoals gerechtsdienaren voorafgaan aan de rechter. Christus heeft als mens later dan Johannes het levenslicht gezien, maar Johannes is door Christus-God in het leven geroepen. Johannes was wel een voortreffelijk mens en zo begenadigd, dat hij werd aanbevolen door de Heer zelf die van hem zei: "Onder wie uit vrouwen zijn geboren, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper". Deze Johannes nu, toch zo groot, erkent de grootheid van de Heer in zo'n klein lichaam; deze mens erkent Hém die was gekomen als God-mens. Zo'n groot man moest wel eigen leerlingen hebben, als ook, samen met zijn leerlingen, aller Meester, Christus, erkennen. Kon er een treffender waardigheidsgetuigenis zijn, dan dat hij in alle nederigheid Hem erkende van wie hij uit naijver de mededinger had kunnen zijn? Hij kon gehouden worden voor Christus en hij heeft het niet gewild, hij kon beschouwd worden als Christus en hij heeft het niet gewild. De mensen vergisten zich in hem en zeiden: "Is deze misschien de Christus?" Hij antwoordde dat hij dat niet was; zo bleef hij wat hij was. Dat Adam viel en verloor wat hij was, kwam omdat hij zich had willen aanmatigen wat hij niet was. Dit overdacht deze man die toch zo groot was, maar heel gering tegenover Christus die zo klein was; dat wist hij, dat stond hem voor de geest, dat hield hij vast; want hij wilde behouden wat Adam had verloren. Deze Johannes was dus, zoals ik al zei, een groot man, van wie de Heer zo'n prachtig getuigenis aflegde, met zulk een aanbeveling van de Waarheid, dat Deze kon zeggen: "Onder de mensenkinderen is geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper". Hij kon voor de Christus worden gehouden, ja, door hen die door zijn grootheid werden misleid, werd hij voor de Christus gehouden; en zij zouden in die dwaling zijn gestorven als Johannes zelf hen niet tot inkeer had gebracht door eigen belijdenis. Hij antwoordde dus aan hen die zo dachten: "Ik ben de Christus niet". Het is alsof hij zei: Uw vergissing is wel eervol voor mij; en uw gedachtengang is wel zeer loffelijk voor mij; maar ik moet zelf erkennen wie ik ben, opdat Christus u die dwaling kan vergeven. Als Johannes immers ten onrechte werd gehouden voor wat hij niet was, dan zou hij terecht worden uitgeschakeld door Hem die werkelijk was. Johannes is dus vooruit gezonden, om de nederige Heer te dopen. De Heer wilde immers gedoopt worden vanwege zijn nederigheid, niet vanwege zijn zondigheid. Waarom is Christus de Heer gedoopt? Waarom is Christus de Heer, de eniggeboren Zoon van God, gedoopt? Verneem waarom Hij is geboren en dan zult gij vernemen waarom Hij is gedoopt. Dan vindt gij de weg van de nederigheid die gij uit hoogmoed niet met uw voet neemt; en toch als gij hem uit nederigheid niet met uw voet betreedt, kunt gij niet op de hoogte komen waarheen hij leidt. Hij, die afgedaald is omwille van u, is gedoopt omwille van u. Zie, hoe Hij van zo groot, zo klein is geworden: "Hij die bestond in goddelijke Majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God."