ANBI

ANBI

Gegevens van de Orde der Augustijnen en Monialen Augustinessen Nederlandse Provincie

Gegevens Monialen AugustinessenNaam:
 Monialen Augustinessen 
RSIN/Fiscaal nummer:  824118832
Website: www.augustijnen.nl
E-mail: provincialaat@augustijnen.nl
Telefoon: 040-2431646
Postadres: Gagelboschplein 5
Postcode: 5654 KN
Plaats: Eindhoven

Het religieus instituut Monialen Augustinessen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het religieus instituut Monialen Augustinessen.

 

Samenstelling Bestuur 
Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk reglement.

Het bestuur van het religieus instituut Monialen Augustinessen bestaat uit twee bestuursleden. De Prior Generaal van de Orde der Augustijnen in Rome heeft een Nederlandse Vicarius benoemd om in zijn naam het religieus instituut te leiden.

 

Doelstelling / visie 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als een georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden

De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “Het leven gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld, tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”.

Het religieus instituut Monialen Augustinessen heeft als doel:
Het voorzien in de huisvesting en het levensonderhoud van de drie zusters.

 

Beleidsplan
De belangrijkste taken dat volgens het beleid, dat door de Monialen Augustinessen wordt gevolgd, zijn:
-          Het voorzien in het levensonderhoud van de drie zusters
-          Financiële ondersteuning aan charitatieve instellingen

 

Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie géén beloning.

 

Verslag Activiteiten 
Binnen het religieus instituut vinden een aantal activiteiten plaats, zoals het samen bidden, de persoonlijke meditatie, de biddende aanwezigheid in onze wereld en financiële ondersteuning als er een aangepast beroep op haar wordt gedaan.  


Voorgenomen bestedingen 
De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom jaarrekening inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

 

Baten en Lasten Monialen Augustinessen
 
 
 
  Jaarrekening
2017
Jaarrekening 
2016
 Baten €   €
 Inkomsten leden religieus instituut 25.827 33.050
 Overige bijdragen 2.816 3.337
 Incidentele baten 5.009 10.009
 Totaal baten 33.653 46.396
     
 Bestedingen    
 Huisvesting 13.000 24.000
 Levensonderhoud 8.279 17.711
 Beheer en administratie 2.503 478
 Rente lasten 111 100
 Incidentele lasten 8.680  
 Totaal bestedingen 32.573 42.289
     
 Resultaat (baten - bestedingen) 1.080 4.107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 
Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan haar inkomsten af aan het religieus instituut en het religieus instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut tot haar beschikking heeft tracht zij haar doelstellingen te bereiken.  

Overzicht gegevens 2013-2014 (pdf) 
Overzicht gegevens 2014-2015 (pdf)
Overzicht gegevens 2016-2017 (pdf)

 

Gegevens Orde der Augustijnen Provincie NederlandNaam: 
 Orde der Augustijnen Provincie Nederland 
RSIN:  005829379 
Fiscaal nummer volgens ANBI-register: 824119290
Website: www.augustijnen.nl
E-mail: provincialaat@augustijnen.nl
Telefoon: 040-2431646
Postadres: Gagelboschplein 5
Postcode: 5654 KN 
Plaats: Eindhoven

Het religieus instituut Orde der Augustijnen Provincie Nederland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het religieus instituut Orde der Augustijnen Provincie Nederland.

 

Samenstelling Bestuur 
Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk reglement.

Het bestuur van het religieus instituut Orde der Augustijnen Provincie Nederland bestaat uit vijf bestuursleden onder wie een Prior Provinciaal en een Secretaris.

 

Doelstelling / visie 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als een georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden

De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “Het leven gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld, tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”.

Het religieus instituut Orde der Augustijnen Provincie Nederland heeft als doel:
Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Gemeenschap vormt het sleutelwoord van augustijnse spiritualiteit. Augustijnse gemeenschappen zijn er in soorten en maten. Conventen waar broeders of zusters samen wonen in Nederland, Bolivia, Frankrijk en Papua vormen samen de Nederlandse Provincie van de Orde van Sint Augustinus (OSA). Daarbinnen vormen Bolivia en Papua aparte vicariaten. Daarnaast zijn er augustijnse lekengemeenschappen die nauw met de Nederlandse Provincie verbonden zijn. Samen vormen zij de veelkleurige basis van augustijns leven.

 

Beleidsplan
De belangrijkste taken dat volgens het beleid, dat door Orde der Augustijnen Provincie Nederland wordt gevolgd, zijn: 

  • het voorzien in de huisvesting en het levensonderhoud van de medebroeders;
  • ondersteuning van de vicariaten in Papua en Bolivia;
  • het vertalen van werken van Augustinus en het levend houden van zijn spiritualiteit;
  • het mede voorzien in de noden van de armsten in onze samenleving, in landen waarin Augustijnen aanwezig zijn en in gevallen waarin de Orde in Rome een beroep op ons doet;
  • het verlenen van assistenties in kerkgemeenschappen.

 

Beloningsbeleid  
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie géén beloning. De beloning van personeelsleden van religieuze instituten is geregeld in het rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten van de KNR (http://www.knr.nl/organisatie/pagina.asp?pagina_id=378).

 

Verslag Activiteiten 
Binnen het religieus instituut Orde der Augustijnen Provincie Nederland vinden verschillende activiteiten plaats. Voor een overzicht daarvan verwijzen wij u naar de jaarverslagen van het Bestuur, die op aanvraag ter inzage liggen.

 

Voorgenomen bestedingen 
De verwachte bestedingen worden vastgelegd in de begroting.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom jaarrekening inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

Baten en Lasten Orde der Augustijnen Provincie Nederland 
 
  Jaarrekening 
2017 
Begroting   
2017 
Jaarekening
2016
 Baten €  € 
 Inkomsten leden religieus instituut 134.160 48.400 67.432
 Opbrengst bezittingen en beleggingen 683.791 901.480 1.085.459
 Incidentele baten/lasten 29.164 0 2.000
 Totaal baten 847.116 949.880 1.154.891
       
 Bestedingen      
 Personeel * 112.606 119.000 124.431
 Huisvesting -592.974 -501.000 -303.435
 Levensonderhoud 529.756 490.200 575.497
 Beheer en administratie ** 24.333 77.850 122.226
 Overige lasten (incl. giften) 170.610 194.750 217.188
 Mutatie Bestemmingsreserves -578.576 332.000 243.341
 Totaal bestedingen -334.245 712.800 979.248
       
 Resultaat (baten - bestedingen) 1.181.360 237.080 175.643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De post "personeel" bevat alleen de personeelskosten van de Sint Augustinusstichting en van Sint Augustinusconvent. Hieronder zijn niet opgenomen de personeelskosten van het Augustijns Instituut en de Bibliotheek. Deze kosten lopen via de rekening courant verhouding met het Instituut en de Bibliotheek en bedroegen respectievelijk € 221.323 in 2017; € 222.223 in 2016; € 217.898 in 2015 en € 227.634 in 2014.

 

  Jaarrekening 
2017
Jaarrekening 
2016
 Personeel €  € 
 - Sint Augustinusstichting 81.894 85.191
 - Sint Augustinusconvent 30.712 39.241
 - Augustijns Instituut en Bibliotheek 221.323 222.223
  333.929 346.655
     
** De post "overige lasten" is exclusief diverse andere giften/bijdragen,
die via de rekening courant verhoudingen met andere instellingen lopen.
     
  Jaarrekening 
2017
Jaarrekening
2016
 1. Vicariaat Bolivia € 
 - saldo per 1-1 355.105 38.729
 - jaarlijkse bijdrage Orde 0 310.000
 - overige giften via de Orde 0 0
 - giften derden 2.500 4.079
 - AOW / pensioenen 8.787     2.509
 - overige kosten  -97 -212
 - door de Orde overgemaakt 0 0
- saldo per 31-12 366.295 355.105
      
 2. Vicariaat Papua    
 - saldo per 1-1 40.951   56.283
 - jaarlijkse bijdrage van de Orde 0 242.000
 - overige giften via de Orde 12.500 17.247
 - giften derden 125.286    123.405
 - AOW / pensioenen 11.970   6.694
 - overige kosten -7.137  -4.678
 - door de Orde overgemaakt -150.000  -400.000
 - saldo per 31-12 33.570  40.951
     
 3. PROSAN (sociaal fonds Amsterdam-Noord)
 - werkelijke bijdrage van de Orde 145.200 120.530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de goedgekeurde jaarrekening 2017 van de Orde der Augustijnen Provincie Nederland. De jaarcijfers van Klooster Mariënhage, Augustinusconvent Utrecht en Augustijns Instituut/Bibliotheek zijn niet meegenomen in de jaarcijfers van de Orde der Augustijnen en worden overigens ook niet geconsolideerd.

Elk jaar wordt een begroting opgesteld voor de Orde der Augustijnen Provincie Nederland. Deze begroting wordt niet in de jaarrekening verwerkt.

Toelichting
Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan hun inkomsten af aan het religieus instituut en het religieus instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut tot haar beschikking heeft tracht zij haar doelstellingen te realiseren.  

Overzicht gegevens 2013-2014 (pdf) 
Overzicht gegevens 2014-2015 (pdf)
Overzicht gegevens 2016-2017 (pdf)

 

 Top