Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.


Bernard J. Kamps, broeder Vincent OSA, 1929-2015in memoriam Vincent Kamps OSA


Enkele dagen voor zijn 86ste verjaardag is Bernard Kamps, broeder Vincent, op vrijdag 20 november overleden. Hij was 50 jaar dienstbaar als kok en later als koster in ons klooster te Bagneux bij Parijs.

Bernard werd geboren op 25 november 1929 in Nijmegen. Hij legde zijn geloften af op 16 oktober 1955. Hij vervulde verschillende taken voor hij begin 1960 werd benoemd als kok in het augustijnse convent in Bagneux. In 1982 werd hij koster van de koningskerk van Parijs, de Saint-Germain l'Auxerrois die bediend werd door de augustijnen. In 2010 keerde de Franse équipe terug naar Nederland en sindsdien woonde hij in Mariënhage. Broeder Bernard was een zorgzame, altijd blijmoedige man die graag met ieder een praatje maakte. Langzaamaan verzwakkend hij in het verpleeghuis 'De Passaat' in Eindhoven overleden. 
De uitvaartdienst werd gehouden op donderdag 26 november in de Augustijnenkerk.

 

Sint Augustinus Utrecht

Nieuw: Vespers in de Sint-Augustinuskerk Utrecht

Nieuw perspectief voor een oud gebed 

 

In de Sint Augustinuskerk aan de Oudegracht zal twee keer per week de vespers worden gevierd. De vesperdienst is een volwaardige liturgische viering waarin God spreekt tot de mens, en de mens zich mag wenden tot God en tot elkaar, zoals dat gebeurt in iedere liturgie. De vesperviering wordt gehouden in de namidddag, op een moment waarop men meer openstaat voor stilte en bezinning, als voorbereiding op de avond.

De vesperdienst is een onderdeel van het getijdengebed. De oorsprong van het getijdengebed ligt in de oudtestamentische gebedsliturgie van het dagelijks ochtend- en avondgebed, om de dag te heiligen bij het vallen van de avond. Ook de eerste christenen in Jerusalem hielden zich aan deze gebedsvorm. Daartoe kwamen ze samen in de tempel. Jesus dringt er op aan altijd te bidden en niet op te geven (Lc 18,1). Die opdracht heeft in de loop der eeuwen vorm gekregen in het getijdengebed. Gezongen psalmen vormen de kern van de gebedstijden. Maar terwijl de gebedsvieringen aanvankelijk zaak waren van alle gelovigen, werden ze op den duur het exclusieve domein van priesters en monniken, zodat ze eeuwenlang vooral gebeurden in kloosters en kapittelkerken, of privé als breviergebed van de clerus. Het Tweede Vaticaans Concilie bracht de gewenste vernieuwing van het getijdengebed. Het benadrukte het belang van het gezamenlijk vieren van de getijden door het gehele volk van God. Ook in de kerken van de Reformatie en in de Oudkatholieke kerk heeft de vesperdienst een lange traditie

Tijdens de vespers in de Augustinuskerk worden een hymne en drie psalmen gezongen. Er wordt een Schriftlezing gelezen en een lezing uit het werk van een geestelijk auteur. Daarna zingt men de Lofzang van Maria, en worden er voorbeden gebeden. De zang bestaat uit samenzang, afwisselend met de cantor. De vesperdienst wordt omlijst door orgelspel. Het geheel zal een half uur duren. Om de vespersfeer van rust en bezinning nog even vast te houden, kan de vesperganger blijven luisteren tot het orgelspel is geëindigd.
Mits goed voorbereid en verzorgd uitgevoerd, zullen vesperdiensten in een behoefte blijken te voorzien de moderne christen die behoefte heeft aan een meditatieve viering.

De vesperdiensten beginnen op 1 december, op de eerste dinsdag van de eerste Adventsweek.
Ze worden iedere dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag gezongen, telkens om 16.00 uur.
Van groot belang is de aanwezigheid van een vaste groep vespergangers. We hebben voor dit initiatief uw medewerking en aanwezigheid echt nodig. Als u een bepaalde middag, per week of eens in de twee weken, voor uw rekening wilt nemen om aanwezig te zijn, dan kan aldus een vaste kerngroep ontstaan.

 

 

p. Alejandro Moral Antón, OSA, generaal van de Augustijnen, leest zijn brief voor waarin hij 16 november uitroept als Augustijnse Dag van Gebed voor de vluchtelingen.

Prior-Generaal roept op tot een wereldwijde Augustinian Day of Prayer

16 november Dag van verdraagzaamheid


Prior-generaal Alejandro Moral Antón van de OSA roept 16 november uit tot wereldwijde Augustinian Day of Prayer. Hij vraagt de gehele Orde te bidden voor de vluchtelingen, vervolgde christenen en oorlogsslachtoffers en zich hiervoor in te zetten. Deze Augustijnse gebedsdag wordt gehouden op de internationale dag van verdraagzaamheid, maandag 16 november. 

 Meer informatie zie de Midwest Augustinians en de brief OSA Iustitia et Pax (via het Augustinian Historical Institute: zoek op refugees) 

  

Annemieke Pacilly

in gesprek met Annemieke Pacilly
gemeenschapsvorming staat bij de augustijnen voorop 

 

Voor de toekomst hoop ik vooral op geloofsgemeenschappen die geïnspireerd zijn door Augustinus, zoals het Augustijns Centrum de Boskapel, de Werkhofgemeenschap en de gemeenschap van de Augustijnenkerk in Eindhoven, die als geëngageerde leken deze spiritualiteit willen voorleven en mee willen uitdragen. 

Peter van Hasselt in gesprek met Annemieke Pacilly

 

in memoriam Frans Jonkergouw 


Op 7 november is onverwacht onze medebroerder Frans Jonkergouw op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was ruim 54 jaar actief als missionaris in Papua-Barat.

Frans Jonkergouw, OSA (1930-2015)Frans Jonkergouw trad toe tot de orde op 10 september 1951 en ontving zijn priesterwijding op 6 april 1957. In 1961 vertrok hij naar 'Irian Jaya' waar hij binnen het bisdom Manokwari-Sorong vele functies vervulde, zowel pastoraal als administratief. In 1985 schreef hij naar aanleiding van het zilveren jubileum van het bisdom: "Ik geloof dat de geest en mentaliteit van Augustinus bijzonder goed aansluiten bij Aziaten. Het gemeenschapsideaal van Augustinus staat bij alle Aziatische volkeren centraal. Daarom, denk ik, dringen ze er bij ons zo vaak op aan dat we blijven."  

 

Frans werd gewaardeerd om zijn organisatorische kwaliteiten en zijn luisterend oor. 

Frans Jonkergouw werd in het ziekenhuis opgenomen vanwege zijn snel verslechterende gezondheid. Nog voor een duidelijke diagnose kon worden gesteld, is hij overleden. Op maandag 9 november is hij begraven. 

Citaat zie Nederlandse Analecta, 1985/4 p. 4 
artikelen over Papoea-Barat zie onderaan Papoea-Barat  

 

 

 

 

Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland 1886-2006 / Brian HeffernanFeestdag St. Augustinus: boekpresentatie

Een kleine orde met allure. 
De augustijnen in Nederland, 1886-2006


de sprekers v.l.n.r.: prior-provinciaal Paul Clement, OSA; dr. Brian Heffernan; prof. dr. Paul van Geest (rechts)

Op het Sint Augustinusfeest preseneerde Brian Heffernan zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse augustijnen: Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006. 
Lees verder bij Publicaties > Kleine orde met allure 
Wie is wie op het Fresco >zie Het fresco in de refter van Mariënhage
 


Agenda:   


1 december Mariënhage Provinciedag
zie ACTUEEL

 

scholieren en augustijnse spiritualiteitScholieren in klooster Mariënhage   
 

De augustijnen zijn een onderwijsproject gestart om jongeren in contact te brengen met spiritualiteit. Dat is telkens een bijzondere ontmoeting met elkaar, met Augustinus, de bibliotheek van het Augustijns Instituut. Allemaal nieuwe ervaringen en positieve indrukken.
Nieuwe data. Meer informatie zie Netwerk > Jongeren  

 

   

 

 

fotocollage van screenshots uit videoboodschap van Tron Tromp VillanovaschoolNieuwe video van Ton Tromp over de Villanova school
juni 2015


Een filmpje van een paar minuten over het reilen en zeilen van de Villanovaschool, met dankwoord aan de vele trouwe donateurs!
zie Onderwijs, basis van vooruitgang

 

 

 

 

Facebook  

Kijk bij Augustinus.nl