Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Ben Noords, OSA 1926-2016

in memoriam Ben Noords 


In vrede, zoals hij ook geleefd heeft, is onze medebroeder Bernardus Johannes Noords overleden op 26 januari 2016. 

Op 9 september 1948 trad Ben Noords in bij de Orde der Augustijnen en op 5 maart 1955 werd hij tot priester gewijd. In zijn werkzame leven was Ben vanaf 1955 tot 1992 missionaris in Papua. Daar onderhield hij de bootdienst in de Bintunibaai aan de zuidkant van Papua-Barat. Hij was een altijd rustige, koersvaste stuurman en kapitein op de Angelus vanaf 1961. Na zijn terugkeer naar Nederland werd hij van 1993 tot 2002 pastoor in Vragender. Hij is bijna 90 jaar geworden.

Op zaterdag 30 januari is afscheid genomen van Ben Noords. Zijn lichaam is begraven op kerkhof Jonkerbos, Nijmegen. 

 

 

Sint Augustinus Utrecht

Nieuw: Vespers in de Sint-Augustinuskerk Utrecht

Nieuw perspectief voor een oud gebed 

 

In de Sint Augustinuskerk aan de Oudegracht zal twee keer per week de vespers worden gevierd. De vesperdienst is een volwaardige liturgische viering waarin God spreekt tot de mens, en de mens zich mag wenden tot God en tot elkaar, zoals dat gebeurt in iedere liturgie. De vesperviering wordt gehouden in de namidddag, op een moment waarop men meer openstaat voor stilte en bezinning, als voorbereiding op de avond.

De vesperdienst is een onderdeel van het getijdengebed. De oorsprong van het getijdengebed ligt in de oudtestamentische gebedsliturgie van het dagelijks ochtend- en avondgebed, om de dag te heiligen bij het vallen van de avond. Ook de eerste christenen in Jerusalem hielden zich aan deze gebedsvorm. Daartoe kwamen ze samen in de tempel. Jesus dringt er op aan altijd te bidden en niet op te geven (Lc 18,1). Die opdracht heeft in de loop der eeuwen vorm gekregen in het getijdengebed. Gezongen psalmen vormen de kern van de gebedstijden. Maar terwijl de gebedsvieringen aanvankelijk zaak waren van alle gelovigen, werden ze op den duur het exclusieve domein van priesters en monniken, zodat ze eeuwenlang vooral gebeurden in kloosters en kapittelkerken, of privé als breviergebed van de clerus. Het Tweede Vaticaans Concilie bracht de gewenste vernieuwing van het getijdengebed. Het benadrukte het belang van het gezamenlijk vieren van de getijden door het gehele volk van God. Ook in de kerken van de Reformatie en in de Oudkatholieke kerk heeft de vesperdienst een lange traditie

Tijdens de vespers in de Augustinuskerk worden een hymne en drie psalmen gezongen. Er wordt een Schriftlezing gelezen en een lezing uit het werk van een geestelijk auteur. Daarna zingt men de Lofzang van Maria, en worden er voorbeden gebeden. De zang bestaat uit samenzang, afwisselend met de cantor. De vesperdienst wordt omlijst door orgelspel. Het geheel zal een half uur duren. Om de vespersfeer van rust en bezinning nog even vast te houden, kan de vesperganger blijven luisteren tot het orgelspel is geëindigd.
Mits goed voorbereid en verzorgd uitgevoerd, zullen vesperdiensten in een behoefte blijken te voorzien de moderne christen die behoefte heeft aan een meditatieve viering.

De vesperdiensten beginnen op 1 december, op de eerste dinsdag van de eerste Adventsweek.
Ze worden iedere dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag gezongen, telkens om 16.00 uur.
Van groot belang is de aanwezigheid van een vaste groep vespergangers. We hebben voor dit initiatief uw medewerking en aanwezigheid echt nodig. Als u een bepaalde middag, per week of eens in de twee weken, voor uw rekening wilt nemen om aanwezig te zijn, dan kan aldus een vaste kerngroep ontstaan.

 

 

Annemieke Pacilly

in gesprek met Annemieke Pacilly
gemeenschapsvorming staat bij de augustijnen voorop 

 

Voor de toekomst hoop ik vooral op geloofsgemeenschappen die geïnspireerd zijn door Augustinus, zoals het Augustijns Centrum de Boskapel, de Werkhofgemeenschap en de gemeenschap van de Augustijnenkerk in Eindhoven, die als geëngageerde leken deze spiritualiteit willen voorleven en mee willen uitdragen. 

Peter van Hasselt in gesprek met Annemieke Pacilly

 

 

 

Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland 1886-2006 / Brian HeffernanFeestdag St. Augustinus: boekpresentatie

Een kleine orde met allure. 
De augustijnen in Nederland, 1886-2006


de sprekers v.l.n.r.: prior-provinciaal Paul Clement, OSA; dr. Brian Heffernan; prof. dr. Paul van Geest (rechts)

Op het Sint Augustinusfeest preseneerde Brian Heffernan zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse augustijnen: Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006. 
Lees verder bij Publicaties > Kleine orde met allure 
Wie is wie op het Fresco >zie Het fresco in de refter van Mariënhage
 


Agenda:   


zaterdag 5 februari 'Leef met Hem, Hem achterna' 
dinsdag 23 februari Provinciedag Mariënhage
zie ACTUEEL

 

scholieren en augustijnse spiritualiteitScholieren in klooster Mariënhage   
 

De augustijnen zijn een onderwijsproject gestart om jongeren in contact te brengen met spiritualiteit. Dat is telkens een bijzondere ontmoeting met elkaar, met Augustinus, de bibliotheek van het Augustijns Instituut. Allemaal nieuwe ervaringen en positieve indrukken.
Nieuwe data. Meer informatie zie Netwerk > Jongeren  

 

   

 

 

fotocollage van screenshots uit videoboodschap van Tron Tromp VillanovaschoolNieuwe video van Ton Tromp over de Villanova school
juni 2015


Een filmpje van een paar minuten over het reilen en zeilen van de Villanovaschool, met dankwoord aan de vele trouwe donateurs!
zie Onderwijs, basis van vooruitgang

 

 

 

 

Facebook  

Kijk bij Augustinus.nl