Home

20 oktober  Christus: Godsgeschenk
God kon de mensen geen groter weldaad bewijzen dan hun zijn eigen Woord, door wie Hij alles schiep, als Hoofd te schenken, en hen als ledematen met dit Hoofd te verenigen, opdat Hij zou zijn: Zoon van God en Mensenzoon; één God met de Vader, één Mens met de mensen. Dit had tot gevolg dat wij, wanneer wij onze gebeden richten tot God, de Zoon daarbij niet buiten kunnen sluiten. Hij beoogde hiermee dat, wanneer het lichaam van de Zoon bidt, dit zich niet mag scheiden van zijn Hoofd; zodat onze Heer Jezus Christus, Zoon van God. de enige Zaligmaker van zijn lichaam voor ons bidt, in ons bidt en onze gebeden aanvaardt. Hij bidt voor ons als onze Priester. Hij bidt in ons als ons Hoofd, Hij aanvaardt onze gebeden als onze God. Herkennen wij dus, zowel in Hem onze stem, als zijn stem in de onze. Als dan vooral door de profeten dingen worden gezegd over onze Heer Jezus Christus, die Hem in zekere zin vernederen en God onwaardig zijn, laten wij dan toch niet aarzelen die profetie op Hém toe te passen, die niet geaarzeld heeft zich tot één van de onzen te maken. Zeker, Hem staat elk schepsel ten dienste, omdat door Hem elk schepsel is gemaakt. Wanneer wij dan ook ons oog gevestigd houden op zijn boven alles verheven goddelijkheid bij het horen van de woorden: "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden", dan horen wij toch elders in de Schriften de Zoon weeklagen, bidden en schuld bekennen? Wij twijfelen dan aan Hem deze woorden toe te schrijven, omdat onze geest, nog geheel vervuld van de overdenking van zijn goddelijke majesteit, met tegenzin afdaalt tot zulk een kleinheid. Wij schrikken ervoor terug Hem te beledigen door te erkennen, dat deze al te menselijke woorden van Hem zijn, van de Zoon van God, dezelfde God, tot wie wij dezelfde menselijke woorden richten, wanneer wij tot Hem bidden. Daarom aarzelt men veelal en tracht men de zin ervan te veranderen. De Schrift echter heeft geen andere oplossing en men kan daar niet van afwijken.